WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

torstai 20. joulukuuta 2012

KOTIPOLUN KULKEMINENArcturuslaisia kanavoinut Suzanne Lie (suzanneliephd.blogspot.com)
17.12.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine


Rakkaat ylösnousevat ystävämme, ajanjaksosta 12.12.12-21.12.12 on tullut hyvin tärkeä todellisuudessanne, koska se luo odotuksen täyttymyksestä tai pettymyksestä. Siksi teille kaikille on annettu mahdollisuus valita se energiakenttä, millaista haluatte pitää tietoisuudessanne. Täyttymysodotus voimaannuttaa teitä, kun taas pettymysodotus antaa voiman elämästänne ITSEN ulkopuolelle.
 
Koska olette palaamassa moniulotteiseen ITSEENNE, missä olette todellisuutenne luoja, ilmentämisvoimanne ja moniulotteiset havaintonne vahvistuvat kovasti. Siksi ajatuksilla ja tunteilla jotka viipyilevät sydämessänne ja mielessänne, on suurempi mahdollisuus ilmentyä. Näin ollen jos päästätte auraanne pettymyksen siitä, että te ette saa haluamaanne, alennatte tietoisuuttanne sekä havaintojanne.
 
Ette pysty hahmottamaan tuota todellisuustaajuutta alemmalla tietoisuustilallanne. Siksi ette pysty havaitsemaan, että toiveenne täyttyi tuossa todellisuustaajuudessa. Kuten tiedätte, 3D-ilmentämisprosessi on peräkkäinen, hidas ja siihen liittyy työtä (ajan vastustaminen). Kolmannen ulottuvuuden molekyylien muuttaminen vaatii työtä, koska ne vastustavat muutosta ja resonoivat aikaan. Näin on aikaa työn ja luomisen ja/tai muutoksen välillä.
 
Onneksi kolmannen ulottuvuuden molekyylien pyörimisen ylösnousemista edesauttavat kovasti korkeammat valotaajuudet, joita säteilee Galaktisesta keskuksesta. Se kolmannen ulottuvuuden laki, että muutos tehdään työllä, ei rajoita tätä korkeampaa valotaajuutta. Itse asiassa nämä galaktisen valon korkeammat taajuudet voimaannuttavat suuresti luontaista kykyänne luoda ajatuksillanne ja tunteillanne.
 
Kolmannessa ulottuvuudessa on massa, mutta ajatuksilla ja tunteilla ei ole fyysistä massaa. Siksi on vaikeaa manipuloida fyysistä massaa ajatuksilla ja tunteilla. Kuitenkin ajan kuluessa ajatuksenne ja tunteenne voivat muuttaa käyttäytymistänne. Silloin käyttäytymisenne johtaa erilaisiin valintoihin ja tekoihin, mitkä voivat nostaa tietoisuuttanne.
 
Kun tietoisuutenne kohoaa, kykynne havaita korkeampia todellisuustaajuuksia lisääntyy. Silloin voitte hahmottaa, että ajatuksenne ja tunteenne ovat muuttaneet todellisuuskudostanne. "Todellisuuskudoksella" tarkoitamme sitä todellisuustiheyttä, mihin kiinnitätte huomion. On myriadeja todellisuustiheyksiä/
taajuuksia moniulotteisen tietoisuutenne sisällä ja ympärillä.
 
Kolmannen ulottuvuuden käyttäytyminen on tottunut kiinnittämään huomionne fyysiseen todellisuustaajuuteen. Tietoisuutenne nostaminen sallii teidän hahmottaa korkeampia todellisuustaajuuksia. Näin teillä on vaihtoehtona laajentaa valintojanne kiinnittämällä huomionne korkeampaan todellisuustaajuuteen.
 
Tässä hieman korkeammassa todellisuusvärähtelyssä alatte oivaltaa ne monet jokapäiväiset ihmeet, joita tapahtuu jatkuvasti. Ensinnäkin tämä hieman korkeampi todellisuustaajuus on epäsynkronissa arkipäiväisen elämänne ajan kanssa. Siksi voitte havaita ajatusten ja tunteiden syyn ja seurauksen.
 
Esimerkiksi jos tiedostamatta pelkäätte jotain tapahtuvan, ette oivalla, että tuo tiedostamaton pelkonne on ajava voima luomaan sen, minkä pelkäätte tapahtuvan. Siksi teistä tuntuu tämän tapahtuman uhrilta, vaikka olette itse asiassa sen luoja. Toisaalta, sitten kun teillä on kokemusta korkeammasta tietoisuustilasta, teillä on vaihtoehtona kiinnittää huomionne tuohon todellisuustaajuuteen.
 
Sitten tästä todellisuustaajuudesta voitte palata ajassa taaksepäin ja ymmärtää ne ajatukset ja tunteet, jotka olivat uhka tuon tapahtuman luomiselle. Tällä tavalla vapaudutte uhrina olemisesta. Lisäksi voitte oppia tunnistamaan aiemmin tiedostamattoman pelkotunteen ja muuntamaan sen rakkaudeksi. Tässä tapauksessa palasitte itse asiassa ajassa taaksepäin ja estitte sen ei-halutun tapahtuman luomisen, mikä oli tapahtumassa tulevaisuudessa.
 
Voitte vapautua peräkkäisajasta vain laajentamalla tietoisuutenne korkeampiin todellisuustaajuuksiin. Teidän ei tarvitse parantaa tuota pelkoa, sillä pian värähtelette yläpuolella sen kyvystä vaikuttaa tietoisuuteenne. Kolmannen ulottuvuuden todellisuus on täynnä tuntemattomia pelkoja, jotka ovat kiinnittyneet tietoisuuteenne.
 
Nämä kätketyt pelot vaikuttavat paljon valintoihinne alitajuisesti. Alitajuntanne tunnistetaan kuitenkin helpommin supertietoisen, korkeamman ulottuvuuden ITSENNE perspektiivistä. Korkeamman ulottuvuuden ITSELLÄNNE on pääsy korkeamman ulottuvuuden havaintoihin, jotka uhkaavat ylikuormittaa 3D-ajatteluanne.
 
Nämä havainnot siirretään tiedostamattomaan, oikeaan aivopuoliskoonne, mikä ei ole usein käytössä kolmannen ulottuvuuden ajattelussa. Silloin kun nostatte päivätietoisuuden taajuutta, pystytte hahmottamaan ja ymmärtämään suurempia informaatiomääriä. Näin supertietoiset havaintonne eivät ole enää tallennettuna alitajuntanne arkistoituihin ja avaamattomiin tiedostoihin, vaan moniulotteisen ajatteluprosessinne otsalohkoon. Kuten olemme puhuneet aiemmin, silloin kun nostatte havaintotapanne kolmannen ulottuvuuden ajan yläpuolelle, pystytte ajattelemaan menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta moniulotteisen tietoisuutenne nyt-hetkessä.
 
Tiedostamattoman määrittelemiseksi täydemmin, kerromme teille, että 3D-aivot voi siirtää vain pienen prosenttiosuuden siitä myriadista informaatiosta, mitä tulee 3D-aistireseptoreihin. Muu informaatio ei pääse läpi retikulaarisesta aktivaatiojärjestelmästä, mikä on kovasti samanlainen kuin tietokoneen palomuuri. Tämä informaatio tallentuu aivoihinne, mutta on palomuurin takana.
 
Tämä tallennettu informaatio on hyvin samanlaista kuin virukset, joita tulee tietokoneeseenne. Ne ovat edelleen tietokoneessa, mutta palomuuri estää niitä yhdistymästä pääkäyttöjärjestelmäänne. Teillä on kuitenkin "puhdistusohjelmia" näiden virusten poistamiseksi tietokoneesta. Pelkoärsyke on hyvin samanlainen kuin virus. Se syö hiljaa käyttöjärjestelmäänne.
 
Saatte nyt kuitenkin uuden, moniulotteisen käyttöjärjestelmän, millä on laajempi havaintokyky sekä korkeammissa että matalammissa todellisuustaajuuksissa. Siksi voitte jäljittää näkymättömän pelon ja puhdistaa sen tietoisesti, ennen kuin se voi juurtua alitajuntaanne. Voitte päättää välttää tiettyjä paikkoja, ihmisiä ja ärsykkeitä, jotka aiheuttavat pelkoa ja/tai alentavat tietoisuuttanne.
 
Kun jatkatte moniulotteisten kykyjenne täydellistä hyväksymistä ja niihin uskomista, voitte nostaa huomiofokuksen havaintokenttänne korkeampiin taajuuksiin. Silloin se mikä resonoi matalampaan kolmanteen ja neljänteen ulottuvuuteen, alkaa vähitellen hävitä todellisuudestanne. Ensin koette tämän häviämisen sen tietämisenä, että tietty asia tapahtui melkein, mutta koska olette antautuneet ykseyden ehdottoman rakkauden korkeammille taajuuksille, olette päättäneet välttää tuon taajuuden saastutusta.
 
Tämä saastutuksen välttäminen on paljon samanlaista kuin puuhun kiipeäminen villieläimen välttämiseksi. Puu on kuitenkin oma elämänpuunne ja villieläin on alkukantainen itsenne, mikä on lukittu "pakene tai taistele" -tietoisuustilaan. Ette ole ylimielinen tehdessänne näitä valintoja. Olette pioneeri. Aivan kuten jokaisen sivilisaation varhaiset pioneerit menivät yksin tuntemattomaan paikkaan löytääkseen turvallisen asettumispaikan, te olette taajuuspioneereja, jotka siirtyvät korkeampiin todellisuustiloihin löytääkseen turvallisen asettumispaikan.
 
Olette jo tehneet valotunnelin alemman astraalitason läpi ja kalibroineet havaintoportaalinne ohjaamaan huomionne neljännen ulottuvuuden korkeampiin oktaaveihin, viidenteen ulottuvuuteen ja sen yli. Toisin sanoen, luotte polkua uudelle maapallolle. Ette saa tunnustusta löytämisestänne ettekä tarvitsekaan sitä. Parempi elämänlaatu on ainoa tarvitsemanne palkkio.
 
Lisäksi sekoitutte korkeampien maailmojen ykseystietoisuuteen ja kadotatte kaiken tarpeen henkilökohtaisen tunnustuksen saamisesta. Se tosiasia että olette tukeneet kollektiivia, on kaikki tunnustus, mitä tarvitaan. Myös kaikki jotka ovat tukeneet planeettatietoisuuden taajuuden nostamista, jakavat korkeammat havaintonsa kanssanne, aivan kuten te jaatte korkeammat havaintonne heidän kanssaan. Lisäksi nämä "minä" ja "sinä" käsitteet korvataan "meidän" ykseystietoisuudella.
 
Tässä ykseystietoisuudessa uusi maapallo syntyy. Muistakaa, että uusi maapallo EI ole paikka. Uusi maapallo on taajuus. Muistatteko, kun tietoisuustaajuutenne oli paljon matalampi? Muistatteko, kun kärsitte hämmennyksestä, masennuksesta, ahdistuksesta ja elämänne oli täynnä voittamattomia haasteita ja ratkaisemattomia ongelmia? Ajatelkaa tuota "aikaa" elämässänne.
 
Käsittäkää, miten elämänne on nyt parantunut. Tunnistakaa, miten paljon viisaampaa päätöksentekonne on ja miten olette oppineet välttämään ja/tai nopeasti kohtaamaan ongelmia, jotka ennen hämmensivät ja järkyttivät teitä. Kenties vaikuttaa siltä, että joku muu on antanut teille jotain tai edesauttanut muutostanne. Kenties vaikuttaa siltä, että olette olleet vain onnekas.
 
Kuitenkin TE valitsitte sen todellisuuden, missä nämä ihmiset ja hyvä onni tulivat elämäänne. Olette laajentaneet tietoisuuttanne taajuuteen, missä voitte havaita nämä mahdollisuudet ja hyväksyä nämä uskomukset. Katselkaa ympärillänne muita, jotka ovat edelleen 3/4D-toimintatavan ansassa. Näettekö, miten ratkaisu heidän ongelmaansa on juuri ja juuri heidän oivalluksensa ulkopuolella? Oletteko panneet merkille, miten olette kertoneet heille tarkkaan, mitä heidän tarvitsee tietää ongelmansa korjaamiseksi, ja he ovat suuttuneet teille?
 
He ovat edelleen eksyneenä matalampiin tietoisuustiloihin. He eivät voi hahmottaa itseään näissä korkeammissa taajuuksissa. Näin ollen he eivät voi myöskään hyväksyä sitä ratkaisua, mikä heille annetaan. Emme kerro teille tätä tuomitaksemme ne, jotka ovat edelleen eksyksissä, vaan muistuttaaksemme teille, että OMISTAISITTE omat saavutuksenne. Saavutustenne omistamisen kautta nostatte omanarvontuntoanne.
 
Nostamalla omanarvontuntoanne annatte itsellenne mahdollisuuden kiinnittää tietoisuutenne moniulotteisen ITSENNE korkeampaan taajuuteen. Kenties ette voineet edes kuvitella tämän ITSENNE ilmaisun olemassaoloa, silloin kun tekin olitte eksyneenä matalamman todellisuustaajuuden harhoihin. Jonkun täytyy jättää eksyneet sielut omiin valintoihinsa ja olla pioneerina taajuuspolulla uudelle maapallolle.
 
Sitten kun olette kiinnittäneet tietoisuutenne ja ITSEtuntonne täysin uuteen ja korkeampaan todellisuustaajuuteen, voitte helposti kaksoispaikantaa tietoisuutenne kolmannen ulottuvuuden jäänteisiin, opastaaksenne näitä eksyneitä sieluja. TE, rakkaat ylösnousevat ystävämme, olette portaalin avaajia uudelle maapallolle. Nämä portaalit EIVÄT ole ulkoisia, ne eivät ole puun sisällä tai kulje vuoren läpi. Nämä portaalit ovat korkeassa sydämessänne.
 
Kyllä, on portaaleja, jotka vaikuttavat fyysisen "kotelonne" ulkopuolisilta. Jos portaali kuitenkin on ITSENNE ulkopuolella, se ei voi viedä teitä ykseystietoisuuteen saakka. Nämä ulkoiset portaalit voivat viedä teidät - ja ovat vieneet monia - neljännen ulottuvuuden korkeampiin taajuuksiin. Näin ollen ne olivat elintärkeitä Kalojen ajan henkisille johtajille.
 
Kuitenkin siitä mikä oli huippu, on tullut nyt keskiosa. Vaihtoehtonne ovat kovasti laajentuneet, koska planeettanne kollektiiviset energiakentät herättävät 97% moniulotteisen ITSENNE DNA:sta. Te ette odottaisi vanhan DOS-tietokoneenne pystyvän tunnistamaan tämän päivän hienostunutta ohjelmistoa.
 
Samalla tavalla 3% DNA:stanne ei anna teille tarvittavaa kapasiteettia ja nopeutta ylösnousta viidenteen ulottuvuuteen. Te kaikki koette 97% DNA:stanne tulevan käyttöön biologisissa tietokoneaivoissanne. Jotkut eivät voi uskoa muutokseen ja taistelevat vanhan aivomallinsa kanssa, tuntemattoman kohtaamisen sijasta.
 
Maa on kuitenkin vapaan tahdon planeetta ja kaikilla on oikeus tehdä tuo valinta. Lähettäkää siksi näille ihmisille ehdotonta rakkauttanne, sillä se on AINOA energiakenttä, millä voi olla vaikutusta heidän valintoihinsa. He voivat kuitenkin päättää havaita oman pelkonsa teidän rakkautenne sijasta. Taaskin se on heidän valintansa. Muistakaa, että teidän rakkautenne on ehdotonta. Siksi sillä ei ole mitään tekemistä teidän kanssanne, ottavatko he sen vastaan vai eivät.
 
Olette oppineet tietoisesti muuntamaan havaintonne korkeimpaan mahdolliseen ilmaisuun jokaisesta ärsykkeestä, minkä voitte hyväksyä TODELLISEKSI. Kun jatkuvasti hyväksytte korkeamman taajuuden havaintonne ja USKOTTE niihin, niistä tulee normaaleja. Sitten tämä uuden "normaalin" lähtökohdan myötä voitte laajentaa tietoiset havaintonne minkä tahansa todellisuuden korkeampiin ja korkeampiin ilmaisuihin.
 
Esimerkkinä keskitymme yhdistyneeseen havaintoon 3D-perspektiivistä ja siirrymme ylöspäin tietoisuuden havaintoasteikolla. Käytetäänpä päivämäärää 12.12.12 esimerkkinä, kun se merkitsee hyvin erilaisia asioita eri ihmisille. Monet olivat täysin tietämättömiä tämän päivämäärän merkityksestä, kun taas toisilla oli suuria odotuksia.
 
Ne jotka olivat tietämättömiä, näkivät sen normaalina päivänä täynnä tuon päivän velvollisuuksia. Ne jotka odottivat pettyvänsä, pettyivät todella, sillä heidän matalampi tietoisuustilansa pystyi havaitsemaan ainoastaan kolmannen ulottuvuuden muuttumattoman maailman. Ne jotka odottivat lähtevänsä planeetalta, koska he halusivat "pois täältä nyt", ovat edelleen täällä. Poishaluaminen on käsite, mikä alentaa tietoisuuttanne, ja tietoisuutenne aleneminen ei salli teidän havaita korkeamman taajuuden kokemuksianne.
 
Oli myös niitä, joilla ei ollut mitään odotuksia ja jotka antautuivat hetkeen. Koska he antautuivat tuntemattomaan, he laajensivat tietoisuuttaan ja pystyivät havaitsemaan/TUNTEMAAN, miten heidän energiakenttänsä laajentui. Jotkut pystyivät havaitsemaan tämän muutoksen ja pettyivät, koska se ei ollut riittävä, mikä alensi heidän tietoisuutena puutteeseen ja pettymykseen.
 
Toisaalta jotkut antautuivat tuntemattomaan ILMAN odotuksia. He antautuivat palvelemaan Gaiaa ja KAIKKIA sen asukkaita. Koska heillä ei ollut mitään itsekkäitä odotuksia, heidän tietoisuutensa laajeni, kuten myös havaintonsa. Tämä havaintojen laajentuminen oli kuitenkin melko pakahduttavaa monille ja se sai heidät tuntemaan väsymystä, hämmennystä tai kummallista tyyneyttä ja yhteydettömyyttä.
 
Sanomme teille kaikille, että EI ole mitään oikeaa tai väärää reaktiota. Tämä on teidän ylösnousemuksenne ja TE valitsette polun, mikä johtaa teidät korkeampiin ilmaisuihinne. Jotkut teistä ovat tärkeänä apuna uuden maan luomisessa ja toiset siirtyvät ITSENSÄ korkeampiin ilmaisuihin. Jotkut kaksoispaikantuvat ja elävät kummankin vaihtoehdon. Toiset saattavat päättää jäädä maa-astiaansa mahdollisimman pitkäksi aikaa, jotta he voivat auttaa Gaiaa ja sen asukkaita.
 
Te KAIKKI seuraatte omaa sisäistä opastustanne. Te KAIKKI olette ehdottoman rakkauden kauniita valoja, jotka roihuavat korkeampiin maailmoihin, mitkä ovat korkeampia, kuin voitte kuvitella. Me, galaktinen perheenne, näemme suuren valonne ja meille on kunnia olla perhettänne. Nauttikaa ylösnousemuksestanne. Olette odottaneet ja tehneet työtä lukemattomien inkarnaatioiden ajan tätä kokemusta varten.
 
Muista, että SINÄ olet suuri pioneeri, joka kulkee polkua kotiin. Rakastamme ja tuemme sinua ehdottomasti.
 
Arcturuslaiset

-----------
KOTIPOLUN KULKEMINEN
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Ei kommentteja: