WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

lauantai 21. elokuuta 2010

Elämänohjeita

Voimme saavuttaa suuret henkiset voimat vain katsomalla sisäänpäin ja ylöspäin lähteeseen mistä elämän energiat virtaavat.

Tahto, rakkaus ja valo

Tahto, rakkaus ja valo kuten monet muutkin laadut esiintyvät erilaisina yhdistelminä. Joskus tahto esiintyy vailla lämpöä, rakkautta ja valoa. Se on kylmä vaihe ihmisen tietoisuuden virrassa. Sen jälkeen rakkautta ja valoa alkaa ilmentyä asteittain. Valkoinen valo täyttää ihmisen mielen. Ihminen alkaa myös tuntea autuutta, täyteyttä ja rakkauden ulospäin suuntautuvaa ja magneettista energiaa. Rakkauden ei aina tarvitse suuntautua kovin voimakkaasti ihmisestä ulospäin. Usein se koetaan vain sisäisenä lämpönä, harmoniana ja hyvänolontunteena ym. Toisinaan autuus ilmenee vailla tahdon energiaa, mikä ilmenee vastaavasti ihmisen toiminnassa ja käytöksessä levollisuutena ja ehkä laiskotteluna. Usein tietoisuuden tila on melko neutraali eikä siinä ole mitään erityistä iloa tai rakkautta. Kun ryhdymme kanssakäymiseen toisen ihmisen kanssa, emme voi tietää etukäteen mitä sisäisiä laatuja ja ominaisuuksia voimme tuoda esiin. Usein valo, rakkaus ja tahto esiintyvät kaikki yhtä aikaa ja yhtä suuressa määrin. Joskus valon energia voittaa rakkauden laadun tai toisinpäin. Valo on puhtaana ja sekoittumattomana valkoista. Rakkauden energia on punaista ja sillä on erilaisia sävyjä.

Värit

Sisäisten energioiden yhteydessä esiintyy kaikenlaisia värejä kuten hopea, vihreä, keltainen, punainen, sininen, valkoinen ja musta. Yleensä värit nähdään sisäisellä silmällä, joskus väri vain tunnetaan. Värit liittyvät seitsemään säteeseen ja eri energioihin.

Säteily / Valon energia

Ihmisen tietoisuuden ulospäin säteilevä laatu ei riipu varsinaisesti mistään paikasta tai tilasta. Jotkut paikat, tilat, tilanteet tai ihmiset voivat omalta osaltaan kyllä herättää tämän laadun. Säteilevä valon energia ilmenee spontaanisti silloin tällöin päivän aikana kun hän liikkuu luonnossa tai ihmisen parissa tai tekee työtään. Tämä energia on hengen tasolla usein hyvin hienoa ja ohutta. Jos ihminen on yksin, hän ei tule juuri tietoiseksi siitä miten hänen auransa tai säteilevä energia on yhteydessä hänen ympäristöönsä. Toisten ihmisen läsnäololla on tietoisuuteen usein kohottava vaikutus. Siksi ihmisten aurat voivat ajoittain yhdistyä. Sitä voidaan kutsua myös rakkaudeksi. Syystä tai toisesta tällainen yhteyden kokemus on yleensä melko lyhytaikainen.
Aivan kuten on vaiheita tai tiloja, missä tietoisuus avautuu ympäristöön, on suunnilleen yhtä paljon tietoisuuden tiloja, missä ei koeta juuri mitään henkistä säteilyä tai sisäistä yhteyttä ympäristöön. Ihmisen tietoisuus on silloin käytännössä suljettu hänen kehoonsa ja se avautuu ainoastaan sisäänpäin ja ylöspäin Jumalaan tai makrokosmokseen.

Henkinen tahto

Tahdon energian vaikutuksen kasvamisen ja sen asteittaisen hiipumisen voi selvästi havaita. Sen vaikutus kestää usein noin vuorokauden. Se voi myös ilmentyä melko lyhyinä energiapurkauksina päivän aikana. Tahdon dynaaminen energia tuottaa valon ja myös rakkauden omalta osaltaan. Se jollain tavalla nostaa esiin substanssista nämä puolet tai sitten se jotenkin avaa ja herkistää substanssia niin että se voi ilmentää tai heijastaa rakkautta ja valoa, jotka esiintyvät aurinkokunnassa ja joilla voi olla erilaisia tunnettuja ja tuntemattomia astrologisia ym. lähteitä.
Silloin kun henkisen tahdon energian, ns. Shamballa voiman, vaikutus saavuttaa huippunsa, ihmisellä on niin paljon energiaa ja henkistä voimaa, että hän ei joskus tiedä mitä hän sillä tekisi. Jos ajatellaan asiaa pienen ihmisen kannalta, hän ei edes tarvitse sellaista energiamäärää eikä siitä ole usein varsinaista hyötyä hänen toiminnassaan. Tämän energian päämäärä onkin johtaa tietoisuuden evoluutiota. Se pakottaa ihminen kehittymään. Sen tarkoituksena on mm. lunastaa ihmisen alempi luonto, vapauttaa hänet alemmista tasoista, saada aikaan tietoisuuden kirkkaus ja mielen selkeys ja hiljaisuus, paljastaa esiin henkinen rakkaus ja valo ja antaa tilaa muiden kuuden säteen toiminnalle ja vaikutukselle. Kun tahdon säde vetäytyy, alkaa yleensä aurinkokunnan pääsäde, suuri rakkaus-viisauden säde, toimia. Ihmisen sydän avautuu, hän tuntee auringon sydämen, hän kylpee henkisessä rakkaudessa ja autuudessa ja rakkauden energia kyllästää hänen energiakehonsa.
Tahdon säteen toiminta perustuu sisäiseen hallintaan ihmisen kaikkien osien, energioiden ja tasojen ylitse. Se on puhdasta energiaa eli elämää, joka ilmentyy ihmisessä tarmona ja elinvoimana, sisäisenä henkisenä voimana ja karismana. Rakkaus-viisauden säteen toiminta perustuu vetovoimaan ja vuorovaikutukseen osan ja kokonaisuuden välillä.

Aurinko

Henkisen tahdon energia ei virtaa suoraan fyysisestä auringosta, sillä se voi toimia voimakkaasti esimerkiksi illalla ja sen vaikutus voi hiipua keskipäivällä. Se voidaan tuntea yhtä hyvin pimeänä vuodenaikana kuin kesällä. Toisaalta on otettava huomioon, että aurinko ei säteile tasaisesti, vaan sen toiminta on jaksoittaista. Esimerkiksi sen aktiivisuus muuttuu noin 11 vuoden periodeissa, mikä näkyy aurinkopilkkujen esiintymisessä. Samalla auringon magneettiset navat kääntyvät. Aurinko säteilee paljon muutakin kuin valoa ja lämpöä. Ns. aurinkotuulen (kaasua ja sähköisesti varautuneita hiukkasia) ja auringon sähkömagneettisen säteilyn voimakkuus vaihtelevat. Suoralta kädeltä on vaikea sanoa, millä tavalla ne vaikuttavat ihmisen tietoisuuteen. Selvää on, että auringolla on keskeinen merkitys ihmisen fyysisessä ja henkisessä elämässä.

Uskonto ja henkisyys

Kristinoppi painottaa monta kertaa täysin hyödyttömiä ja käytännön elämälle haitallisia asioita kuten ns. pelastus, joka saavutetaan vasta tämän elämän jälkeen palkintona uskosta ja kristillisten moraalisääntöjen noudattamisesta tai yhtä lailla niiden rikkomisesta, minkä Jeesus on jo valmiiksi ristikuolemallaan sovittanut. Kirkollisuuden mukaan tärkeintä ei ole palvella, tehdä hyviä tekoja tai saavuttaa korkeampi tietoisuus. Tärkeintä on, että ihminen uskoo, kuuluu kirkkoon, tunnustaa syntinsä ja vastaanottaa armoa tältä instituutiolta. On helppoa huomata, että tällainen kristillisyyden tulkinta on pappien keksintöä. Sen avulla he ovat luoneet itselleen elinkeinon.
Henkisyys on sitä, että ihminen pyrkii kasvattamaan psyykkisiä ja henkisiä voimavarojaan, että hän löytää valon, rakkauden, tahdon ja luovan älykkyyden, että hän saavuttaa kestävän sisäisen rauhan, että hän löytää elinvoimaisuuden ja hyvän terveyden salaisuuden ja että hän löytää lopulta ydinenergian eli Jumalan. Uskonto on ihmisen suhdetta näkymättömään, Jumalaan, suureen kokonaisuuteen, yksilön elämän alkulähteeseen ja ylläpitäjään, rakkauden, valon, tahdon ja älyn lähteeseen. Henkisyys ja uskonto ovat viisaalle ihmiselle sama asia. Vakavalle ihmiselle uskonto on totuuden etsimistä, ei uskoa eikä johonkin uskonnolliseen perinteeseen sisältyvien löysien uskomusten omaksumista. Totuus, valo ja Jumala löydetään vihkimysten polulla tässä elämässä. Kaikilla eri kehityksen asteilla ihmiset voivat toteuttaa todelliset kehityksen mahdollisuutensa. Heistä voi tulla joko eheitä ja harmonisia persoonallisuuksia, sielutietoisia ihmisiä tai monadisen loiston saavuttaneita valaistuneita ihmisiä. Tietoisuuden kehityksen kautta kaikki voivat lähestyä Jumalaa. Henkisyyteen sisältyvät myös korkeat eettiset periaatteet. Sen moraali on selkeämpää kuin uskontojen usein perustelemattomat ja dogmaattiset moraaliset käsitykset. Aito uskonto eli henkisyys on täysin riippumatonta erityisistä uskonnoista ja perinteistä. Rukoileminen on melko tyhjänpäiväistä. Viisauden uskonnossa meditaatio korvaa rukouksen. Ihmisen yhä syvempi sulautuminen jumaluuteen ja sen kaikkien aspektien kuten tahdon, rakkauden ja älyn, valon ja autuuden ym. yhä syvempi ilmentäminen on päämäärä. Vihitty tuntee Jumalan, Isän eli hengen, ja hän tuntee myös Kristuksen, välittäjän, Pojan eli sielun. Kukaan ei voi tuntea Isää muuta kuin Pojan kautta. Kukaan ei voi tuntea henkeä ennen kuin hän löytää sielun eli Kristus-prinsiipin.

Neljäs säde, harmonia ristiriidan kautta

Säde on vain nimi määrätylle energialle, joka aiheuttaa vaikutuksia aineessa. Se kuvaa myös määrättyä prosessia ja vaihetta ihmisen tietoisuudessa. Neljäs säde on nimeltään harmonia ristiriidan kautta. Neljännen säteen on sanottu olevan ihmiskuntaa määräävä säde. Se on siten aina enemmän tai vähemmän toiminnassa. Ristiriidat, konfliktit ja kriisit ovatkin tavallisia ihmisten sisäisessä elämässä, ihmisten välisissä suhteissa sekä kansojen ja kansakuntien välillä. Harmonia, joka saavutetaan ristiriidan tai kamppailun kautta kuvastaa hyvin inhimillisen tietoisuuden erästä olennaista piirrettä. Ilo, valo, kauneus, harmonia ja selkeä tietoisuus saavutetaan usein pyrkimyksen, kriisien, konfliktien ja sisäisten taisteluiden kautta. Kun tämä säde-energia alkaa vaikuttaa ihmisessä, tietoisuus ei ole kirkas, vaan sitä määrää suureksi osaksi substanssin melko jähmeä laatu. Ihminen ei ole parhaimmillaan, hän ei kykene ilmentämään parhaita psyykkisiä ominaisuuksia, herkempiä laatuja, henkistä tahtoa, luovaa älykkyyttä ja rakkautta erityisen paljoa. Ihmisessä ei ole suoraa kanavaa, yhtä selkeää nuottia ja sisäistä harmoniaa. Tämä säde aikaansaa ihmisessä eräänlaisen toivon tai pyrkimyksen päästä takaisin iloon, valoon ja tietoisuuden selkeyteen. Hän tietää vaistonvaraisesti, että kun hän elää tämän energian lävitse, uusi päivä saapuu ja sen myötä uudenlainen, herkempi ja kirkkaampi tietoisuus. Kun tämä säde-energia toimii aikansa, paljastuu eteerisempi ja avarampi tietoisuus. Samalla harmonia ja hyväolontunne palaavat.
Monadisella tasolla ihmisen elämässä ei ole enää mitään suuria ristiriitoja eikä kriisejä. Tällä astella oleva ihminen ymmärtää elämää ja hän elää täydellisessä harmoniassa ja sopusoinnussa jaksoittaisten ja peräkkäisten säde-energioiden kanssa. Kuitenkin ihmisen suhde hänen ympäristöönsä ja toisiin ihmisiin voi aina olla erilaisten ongelmien lähde.
Eri säteiden välillä ei ole mitään ehdottomia rajoja. Esimerkiksi toinen säde, rakkaus-viisauden säde, ja neljäs säde, ovat hyvin paljon sukua toisilleen. Neljän pienemmän säteen sanotaan eriytyneen kolmesta pääsäteestä, jotka ovat tahdon eli voiman säde, rakkaus-viisauden säde sekä aktiivisen älyn säde. Sivusäteet ovat neljäs säde, ristiriidan kautta harmoniaan, viides säde, konkreettinen tieto tai tiede, kuudes säde, omistautuminen tai idealismi, sekä seitsemäs säde, seremoniallinen järjestys tai magia. Jokaisessa säteessä vaikuttavat myös kaikki muut säteet enemmän tai vähemmän. Säteiden käsitteiden kautta me voimme hahmottaa sisäistä energioiden maailmaa. Mikään energia ei tietenkään kerro meille, että se on tämä tai tuo säde. Ymmärrys säteistä pitää saavuttaa sekä lukemalla esoteerista filosofiaa ja esoteerista psykologiaa että jäsentämällä sisäisiä kokemuksiaan ja käytöstään säteiden valossa ja tutkimalla ihmisten toimintaa ja käyttäytymistä ja maailman tapahtumia säteiden näkökulmasta. 

Lähde: Uuden ajan elämänviisaus Timo Viitala 2009

Ei kommentteja: