WE ARE ONE

WE ARE ONE
WE ARE ONE / copyright©SeijaTuulikki (omat kuvat)
ELÄMÄNI MAAN PÄÄLLÄ MUODOSTAA HELMINAUHAN. OLEN JOKA KEHOLLISTUMISESSANI MUODOSTANUT HELMEN, JA KEHOLLISTUMA KEHOLLISTUMAN JÄLKEEN HELMENI NÄYTTÄVÄT ERILAISILTA. TÄSSÄ KEHOLLISTUMASSA MINULLE TARJOTAAN APUA, JONKA KAUTTA SAAN TÄSTÄ HELMESTÄ KAUNIIN, SÄIHKYVÄN, PYÖREÄN HELMEN, JOKA HEIJASTAA KAIKKEA KAUNISTA YMPÄRILLÄÄN OLEVAA. SEURAAN SISÄISTÄ ÄÄNTÄNI JA HERÄTÄN AIKAISEMMIN HANKKIMANI VALMIUDET KÄYTETTÄVIKSI TÄSSÄ HETKESSÄ.

VAIN MINÄ OLEN VASTUUSSA SIITÄ, MITÄ ELÄMÄSTÄNI TULEE.


LUKIJANI, OLENNAINEN OSA KOKONAISUUTTA

LUKIJANI, oleellinen osa kokonaisuutta :)

lauantai 15. syyskuuta 2012

AJAN RAKENNE JA TEHTÄVÄ



Arcturuslaisia kanavoinut Suzanne Lie (suzanneliephd.blogspot.com)
11.9.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine


Rakkaat Ylösnousevat Ystävämme,

Me Arcturuslaiset tulemme luoksenne tässä nyt-hetkessä informoimaan teitä ajan rakenteesta ja tehtävästä. Kuten hyvin tiedätte, kolmannen ja neljännen ulottuvuuden aika on harhaa.

OSA 1: AJAN RAKENNE

Ajan rakenne on sitä, että fotonit ovat linjassa kolmannen tai neljännen ulottuvuuden maailman erillisten matriisilinjojen kanssa ja kulkevat niitä pitkin. Nämä matriisilinjat ovat suoria ja vuorovaikutuksessa toisten suorien matriisilinjojen kanssa 90, 120 tai 180 asteen kulmassa.

Erillinen matriisi edustaa muotoa ja rakennetta, mille muodottomat fotonit voivat antaa tietoisuusvalon. (Fotoni = sähkömagneettisäteilyn kvantti, mikä nähdään hiukkasena, jolla on nolla lepomassa ja -varaus, yksikön pyöriminen (spin) ja energia vastaa säteilytaajuuden tulosta.) Näin olleen matriisi vastaa todellisuusmuotoa ja fotonit ovat sähkömagneettienergiaa, elämää, mikä tarttuu matriisilinjoihin ja kulkee niitä pitkin.

Eri fotonitaajuudet tarttuvat eri matriisimuotoihin. (Taajuus = jaksollisen prosessin täysien kierrosten määrä aikayksikössä.) Matriisimuodon ja siihen tarttuvan fotonitaajuuden yhdistelmä luo tuon todellisuuden resonanssin. Esimerkiksi, 3D-matriisissa on monia 90 asteen risteyksiä, joita on vaikea hallita. Tämä muoto vetää puoleensa hitaammin pyöriviä fotoneita, jotka resonoivat kolmannen ulottuvuuden taajuuteen. Toisaalta, 4D-matriisissa on enemmän 120 asteen risteyksiä, mikä luo vähemmän vastustusta ja vetää puoleensa nopeammin pyöriviä neljännen ulottuvuuden fotoneja.

Siirtymämatriisissa neljännen ja viidennen ulottuvuuden välillä - mikä tunnetaan usein "suurena tyhjiönä" - on monia 180 asteen risteyksiä. Silloin kun tapahtuu vastakkaissuunnista tulevien fotonien yhteentörmäys, tuloksena oleva energiakenttä voi muuntaa neljännen ulottuvuuden fotonit viidennen ulottuvuuden fotoneiksi sulkemalla "erillisyys vs. ykseys" -polariteetin.

Aika ei rajoita viidettä ulottuvuutta ja sen yli. Viidennen ulottuvuuden todellisuus perustuu ykseyteen yhdessä nyt-hetkessä. Näin ollen jokainen ihminen, paikka, tilanne ja asia hahmotetaan oman itsensä ilmaisumuotona. Siksi kaikki vuorovaikutus koetaan suoraan 180 asteen suunnassa.

Jos resonoitte viidennen ulottuvuuden todellisuuteen, tiedätte, että olette todellisuutenne luoja. Näin ollen kaikki mitä edessänne on, on teidän luomaanne. Lisäksi ollessanne viidennen ulottuvuuden elämänilmaisu, koette tietoisesti todellisuuden 360 astetta ympärillänne. Siksi teidän ei tarvitse kääntää päätä nähdäksenne lähestyviä energiakenttiä, kun "kaikkisuuntainen" kolmas silmänne on auki.

Ajan luominen

Aika luodaan erillisillä peräkkäisillä linjoilla, jotka kohtaavat kulmissa. Koska ne ovat erillisiä matriisilinjoja, fotonit on viritetty pysymään yhtä erillisinä kuin ne energialinjat, joilla ne kulkevat.

Erilliset linjat kannustavat yksilöllisyyteen ja kilpailuun, vastakohtana korkeampien maailmojen ykseydelle ja yhteistyölle. Aktiivisuus tässä todellisuusrakenteessa hidastuu riittävästi luoman kolmannen/neljännen ulottuvuuden laskettavan ajan. Lisäksi linjojen risteykset hidastavat näissä matriiseissa kulkevien fotonien taajuutta.

Ne jotka tuntevat astrologiaa, tietävät, että 120 asteen risteysten asteittainen sekoittuminen sisältää vähemmän viivytystä kuin 90 asteen risteykset. Vastustusvoimasta johtuen, 90 kulman yhteys on vähän väkivaltainen sähkömagneettisten energiakenttien erilaisten virtausten suoran lisäyksen vuoksi.

120 asteen risteys

Silloin kun matriisilinjojen yhteenliittyminen on asteittaista, kuten 120 asteen kulmassa, energiafotonit voivat valmistautua uusiin tuleviin energiamalleihin, mikä luo vähemmän tunnetta ajan kulumisesta, kun on vähemmän kitkaa. Kaikki kitka - kuten stressi, vastustus ja kilpailu - hidastaan toimintaa, hyvin samaan tapaan kuin jarrut hidastavat autoa.

Haluamme kommunikoida kanssanne nyt kuvakielellämme, kun "yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa". Ajatte valtatietä ja on paljon liikennettä. Kuitenkin vilkkuva valokyltti sanoo: "Kaista suljettu, siirry vasemmalle". Voitte vähitellen siirtyä vasemmalle ja vain vähän "aikaa" menetetään.

90 asteen risteys

Silloin kun on 90 asteen kulma, virtaus hämmentyy väliaikaisesti. Tämä on samanlaista kuin sekaantuminen pitkään muurahaiskulkueeseen liikuttamalla tikkua niiden joukossa. Muurahaiset menettävät suuntavaistonsa väliaikaisesti ja liikkuvat sattumanvaraisesti. Niiltä menee siten "aikaa" yhdistyä taas yhtenäiseksi yksiköksi.

Suuntavaiston menettämisetunne on yleistä, silloin kun energiamallit tulevat todellisuuteenne 90 asteen suunnassa, kun monet tuntevat sokaistuneensa. 90 asteen kulmassa tuleva energia voi olla hyvin lähellä, ennen kuin käsitätte sen tulevan omaan virtaanne. Tapahtuva hämmennys aiheuttaa pysähdyksen liikkeessä eteenpäin.

Tässä tapauksessa kuljette tietä pitkin ja teitä lähestyy auto nopeasti 90 asteen kulmassa ilman mitään varoitusta. Painatte jarrua välttääksenne yhteentörmäyksen tai yritätte ehkä ehtiä sen edestä, mikä saisi aikaan adrenaliinisyöksyn kehossanne. Kummassakin tapauksessa tietoisuutenne putoaa alemman kolmannen ulottuvuuden "taistele tai pakene" -tilaan.

180 asteen risteys

Energiakenttien 180 asteen risteys muodostuu kahdesta linjasta, jotka pommittavat toisiaan vastakkaisista suunnista. Tämä vastakkaisten energiamallien "nokkakohtaaminen" saa aikaan muuntumisvoiman kolmannesta/neljännestä ulottuvuudesta viidenteen. Ensin tämä vuorovaikutus voi olla hyvin katastrofaalista, kun kumpikin virtausmalli häiriintyy kovasti ja joskus tuhoutuu.

Toisaalta, tästä kohtaamisesta selviytyvä kokee ajan pysähtymisen. Energiamallit jotka kulkevat kahteen eri suuntaan ja sallivat vastakkaisten energiasuuntien yhteenkietotumisen, pysäyttävät ajan. Muotojen yhteenkietoutuminen edustaa yhteistyötä ja ykseystietoisuutta. Silloin tämän yhteistyöponnistuksen voima kohottaa sähkömagneettisten energiakenttien liiketaajuuden ajattomuuden viidenteen ulottuvuuteen.

Tämän vuorovaikutuksen kuvaesitys on yhteistyö, mitä usein tehdään, silloin kun tapahtuu monien autojen kolari. Jotkut ihmiset voivat loukkaantua vakavasti, mutta kaikki siihen kykenevät tulevat pois autostaan ja auttavat avun tarpeessa olevia. Tässä kuvassa jotkut osallistujat oppivat luottamaan, että toiset huolehtivat heistä, ja ne jotka auttavat, oppivat olemaan vuorovaikutuksessa tarpeessa olevien kanssa, vaikkei tuntisikaan heitä.

Vastakohdat ja polariteetit

Jos vastakohdat, kuten auringonnousu ja -lasku, voisivat jotenkin sulautua yhteen, miten aika määriteltäisiin? Vastakohdat, polariteettien ääripäät, ovat oleellisia kolmannen ulottuvuuden aikaharhan ylläpitämisessä. Aurinko, maskuliinikäsite, hallitsee päivää, ja kuu, feminiinikäsite, hallitsee yötä.

Vaikka kuu voidaankin usein nähdä päivällä, siihen kiinnitetään vain vähän huomiota, koska vastakohdat hallitsevat kolmannen ulottuvuuden todellisuutta. Joissain maissa myös 3D-aika perustuu vastakohtiin, kun samaa numerojärjestelmää 1-12 käytetään sekä päivällä että yöllä, mutta "ennen keskipäivää" ja "keskipäivän jälkeen" -aikaa käytetään vastakkaisista ajankohdista.

Kuu määritti ennen ajan liikkumisen. Kuitenkin patriarkaalisen yhteiskunnan otettua vallan, aikaa on laskettu auringon liikkumisesta. Näin ollen vuorokausikiertoa mitataan siirtyen 12:00:sta "ennen keskipäivää" eteenpäin 12:00:een "keskipäivän jälkeen" tulevaisuudessa.

Jos aika siirtyisi samanaikaisesti taaksepäin menneisyyteen, niin 12 "ennen keskipäivää" ja 12 "keskipäivän jälkeen" törmäisivät yhteen. Mikä "aika" silloin olisi? Tässä tapauksessa yö ja päivä olisivat sama aika.

Kolmannen ulottuvuuden ajattelunne ei pystyisi ratkaisemaan sellaista pulmatilannetta. Näin teidän täytyisi muuttaa tapaanne ajatella ja hahmottaa todellisuutenne. Miten vastakohdat voivat kohdata? Aika on tehnyt kovasti työtä niiden pitämiseksi erillään.

Ainoa tapa vapautua koko elämänmittaisesta riippuvuudestanne 3D-erillisyyteen, mikä luo 3D-ajan, on muuttaa ajattelutapaanne. Teidät on koulutettu kaikkien kolmannen/neljännen ulottuvuuden todellisuuksienne kautta ajattelemaan vastakkaisina ääripäinä, kiinnittäen vain vähän huomiota sille välille.

Mitä jos nämä kaksi ääripäätä yhdistyisivät? Mitä tapahtuisi sille, mikä oli kahden polariteettiääripään välissä? Jos ei ole polariteettia, ei ole 12 "ennen keskipäivää" ja 12 "keskipäivän jälkeen" ja välisässä olevat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja 11 tiivistyisivät nyt-hetkeksi.

Tässä kohtaa kolmannen ulottuvuuden ajattelunne - mikä perustuu erillisiin sanoihin, jotka ovat jonossa erillisissä ajatusriveissä - yhdistyisivät toisiinsa moniksi ajatuksiksi, jotka ovat vuorovaikutuksessa nyt-hetkessä. Toisin sanoen, kolmannen ja neljännen ulottuvuuden aika muuntuisi viidennen ulottuvuuden nyt-hetkeksi.

Näettekö, miten ajan olemassaolo on elintärkeä polariteettitodellisuuden luomiselle? Näin ollen yksi ajan päätehtävistä on luoda fyysisen todellisuuden matalamman taajuuden resonanssi.

OSA 2: AJAN TEHTÄVÄ

Sallikaa meidän viedä teidät ajan tehtävään kolmannessa, neljännessä ja viidennessä ulottuvuudessa. Ensin muistutamme teille, että ulottuvuudet 1, 2, 3 ja 4 ovat aikatoimintamallissa ja yksilöllistä erillistietoisuutta erillismuodoissa.

Toisaalta, ulottuvuudet 5, 6, 7, ja 8 ovat nyt-hetken toimintamalleissa ja yksilöllistä ykseystietoisuutta muuttuvissa muodoissa.

Seitsemännen ulottuvuuden jälkeen olevissa ulottuvuuksissa kaikki tietoisuus on yhtä äärettömässä nyt-hetkessä. Mitään muotoa ei tarvita ja sitä käytetään vain kuljettaessa matalamman ulottuvuuden maailmoissa.

Kolmannen ulottuvuuden aika

Ajan päätehtävä kolmannessa ulottuvuudessa on luoda erillisyysharha. Jos teiltä menee pitkä aika kulkea jonkun ihmisen luona, niin olette erillään tuosta ihmisestä. Tiedätte teidän ja tuon toisen ihmisen olevan erilisiä, koska jotain "muuta" mikä ei ole "sinä", on teidän ja tämän toisen ihmisen välissä.

Kävelette, ajatte autolla, polkupyörällä tai bussilla päästäksenne tuon toisen ihmisen luo. Mitä enemmän aikaa menee tuon ihmisen luo pääsemiseen, sitä kauempana hän näyttää olevan. Esimerkiksi, jos menee tunti lentokoneessa päästä tämän ihmisen luo, hän ei ole kovin kaukana ja teillä on vähemmän erilaisia havaintoja kulkiessanne, kuten lentokenttä, koneen sisäosa ja taivas.

Toisaalta jos ajatte autolla tuon ihmisen luo, se voi viedä 6-7 tuntia ja teillä on monia eri havaintoja matkalla. Siksi tuo ihminen vaikuttaa olevan paljon kauempana teistä ajaessanne kuin lentäessänne. Mutta kummassakin tapauksessa etäisyys on sama. Ainoa ero on aika, mikä menee tuon matkan kulkemiseen.

Toinen vaihtoehto on soittaa tälle ihmiselle tai nähdä hänet Skypessä. Silloin hän ei ole lainkaan kaukana. Hän on aivan siinä tietokoneella teidän kanssanne. Tämä toinen ihminen voi olla toisella aikavyöhykkeellä ja toisella puolella planeettaa. Kuitenkin voitte kokea välittömän yhteydentunteen tuohon ihmiseen, koska ei vie "aikaa" matkustaa "tilan/avaruuden" halki tapaamaan toisianne.

Internetinne minkä suunnitteli galaktinen perheenne, on ensisijaisesti vastuussa lisääntyvästä ykseystietoisuudestanne, koska voitte kokea ykseyttä käyttämättä aikaa päästäksenne yhteen. Siksi ykseys kaiken elämän kanssa on tulossa kuviteltavammaksi tietoisuudellenne.

Itse asiassa, tietoisuutenne on laajentunut riittävästi syleilemään henkilökohtaisen tietoisuutenne lisäksi myös kansallista tietoisuuttanne, planeettatietoisuuttanne ja galaktista tietoisuuttanne. Silloin kun tietoisuutenne laajenee, ajasta tulee vähemmän tärkeää elämässänne, kun koette vuorovaikutusta olentojen kanssa, jotka ovat 3D-aika- tai paikkakäsityksenne ulkopuolella.

Neljännen ulottuvuuden aika

Tavallisin tapanne kokea neljännen ulottuvuuden aikaa on unet tai meditointi. Kuten kaikki tiedätte, neljännen ulottuvuuden aika on hyvin erilaista kuin kolmannen ulottuvuuden aika. Esimerkiksi, teillä voi olla pitkä uni, missä tietty kappale soi 3D-radiossanne koko unen ajan. Sitten heräätte havaitaksenne, että kappale on vasta puolivälissä. Kappale oli vain kolme minuuttia pitkä, kun taas unenne saattoi käsittää monta kokemusvuotta. Lisäksi neljännessä ulottuvuudessa ei vie "aikaa" kulkea paikasta toiseen. Saatatte löytää itsenne yhdestä paikasta, mikä muuttuu välittömästi toiseksi. Voitte myös muuttaa muotoanne neljännen ulottuvuuden unessa tai näyssä. Voitte olla ihminen, sitten muuttua välittömästi sudeksi ja taas takaisin ihmiseksi.

Siksi ajan tehtävä neljännessä ulottuvuudessa on hämmentää kolmannen ulottuvuuden ajatteluanne riittävästi, jotta voitte alkaa päästää irti kiinnittymisestänne aikaan. Unenne ja meditointinne sallii teidän myös päästää irti kiinnittymisestänne nykyiseen kolmannen ulottuvuuden muotoonne. Neljännen ulottuvuuden todellisuuksissanne voitte muuttaa muotoa monta kertaa yhden unen ja/tai meditoinnin aikana.

Lisäksi tietoisuutenne on hyvin erilainen neljännessä ulottuvuudessa kuin kolmannessa. Fyysisessä maailmassa tietoisuutenne on jotain, mikä pitää teidät hereillä fyysiselle maailmalle. Sitä vastoin unissa ja meditoidessa tietoisuus on komponenttinne, mikä kulkee vapaana kaikista fyysisistä rajoituksista.

Myös tietoisuustilanne vaikuttaa suuresti tapaanne hahmottaa ajankulku. Esimerkiksi, silloin kun teette jotain luovaa ja/tai jotain, mitä rakastatte, on vain vähän tuntua ajankulusta. Se mikä tuntuu 15 minuutilta, voi olla kaksi tuntia, sitten kun katsotte kelloa.

Toisaalta, olette kaikki panneet merkille, miten kello tikittää hyvin hitaasti, silloin kun teette jotain, mitä pidätte tylsänä, vaikeana tai "työnä". Toisaalta, joku joka nauttii tuosta toiminnasta, voi hahmottaa ajankulun vain minuuteiksi teidän tuntienne sijasta.

Silloin kun teette jotain, mitä rakastatte tai mikä on luovaa aidon itsenne ilmaisemista, aika tuntuu pysähtyvän - siis siihen saakka, kunnes näette kellon. Kuitenkin, haluatteko uskoa fyysiseen laskevaan laitteeseen vai itseenne?

Näettekö, miten aika ei ole todellista? Aika on luotu järjestämään ajattelunne sopimaan yhteen kolmannen ulottuvuuden aikamatriisin kanssa. Kun vaihdatte ajattelunne neljännen ulottuvuuden matriisiin, aistimuksenne ajasta muuttuu suuresti. Sitten kun koette viidennen ulottuvuuden ajan, pystytte siirtymään täysin ajan yli ja kokemaan nyt-hetken.

Viidennen ulottuvuuden aika

Viidennen ulottuvuuden ainoa aika on nyt-hetki. Aika ei ole nyt-hetki, koska nyt-hetki ei ole jähmettynyt ajanhetki. Viidennen ulottuvuuden nyt-hetki luo ajan muistuttamalla teille, että voitte harmonisoida korkeamman ulottuvuuden ajattelunne kolmannen tai neljännen ulottuvuuden matriisiin, jos haluatte kokea ajan.

Nyt-hetkeä voidaan myös käyttää tietoisuutenne harmonisoimiseen korkeampien todellisuustaajuuksien kanssa, keskittämällä koko aikomuksenne ja huomionne korkeampiin todellisuustaajuuksiin. Tosin sanoen, nyt-hetki on energiakentällenne (ajatuksenne, tunteenne, tekonne ja käyttäytymisenne) keino valita mikä tahansa tietoisuustila ja ulottuvuus, minkä haluatte kokea.

Jos kuitenkin olette viidennen ulottuvuuden nyt-hetkessä, mutta fokuksenne siirtyy aikaan ajattelemalla jotain, mitä teidän täytyy tehdä huomenna tai minkä unohditte tehdä eilen, tietoisuutenne putoaa pois nyt-hetken kokemisesta.

Silloin kun putoatte pois nyt-hetken kokemisesta, tietoisuutenne palaa alempien maailmojen aikasidonnaisiin todellisuuksiin. Siksi ajan viimeinen tehtävä on muistuttaa itsellenne, että voitte siirtyä ajan yli harmonisoimalla energiakenttänne nyt-hetken kanssa.

Harmonisoituminen nyt-hetken kanssa

Jos voitte muistaa, että aika kertoo teidän olevan alemmissa maailmoissa, voitte käyttää kokemusta ajan laskemisesta määritelläksenne nykyisen tietoisuustilanne. Tietoisuustilan määritteleminen saattaa näyttää helpolta tehtävältä. Mutta entä jos olette kiinni tylsässä projektissa, mitä inhoatte, mutta mikä teidän täytyy tehdä perheenne ruokkimiseksi?

Mitä teette? Näytätte tyytyväistä naamaa ja toimitte, ikään kuin se olisi nautinnollista. Jos kuitenkin käytätte "aikaa" tarkistaaksenne itseltänne, ette voi enää valehdella itsellenne. Tämä merkitsee, että teidän on muututtava. Ja mitä muutatte? Muutatte mieltänne!

Päätätte olla valehtelematta itsellenne enää ja panette merkille, että jos jokin kestää todella pitkän aikaa, luultavasti ette pidä sen tekemisestä. Sitten kun käsitätte oman totuutenne, suljette silmänne ja käytätte mielikuvitustietoisuuttanne viemään teidät sisäiselle matkalle tekemään ja olemaan sitä, mitä rakastatte.

Muistakaa, että silloin kun teette jotain, mitä rakastatte, aika loppuu. Siksi tuijotatte ehkä tyhjyyteen muutaman minuutin, mutta se voi tuntua koko elämältä. Itse asiassa se voi olla koko elämä ajan ulkopuolisessa ajassa. Ennen kuin lähdette tästä paikasta, muistosta, visiosta, tietoisuustilasta, harmonisoikaa energiakenttänne tuon kokemuksen nyt-hetken kanssa.

Tehkää tätä harjoitusta uudestaan ja uudestaan. Sitten kun energiakenttänne on pysyvästi harmoniassa nyt-hetken kanssa, olette saattaneet loppuun inkarnaatiokiertonne alempiin maailmoihin. Silloin elätte viidennen ulottuvuuden ajattomassa todellisuudessanne ja olette vuorovaikutuksessa alempien ulottuvuuksien kanssa vain auttaaksenne ja parantaaksenne noiden maailmojen jäseniä.

Aikatavan rikkominen

Kuulemme teidän kysyvän, miten voitte harmonisoida energiakenttänne ykseyden kanssa. Energiakenttänne on luotu ajatuksilla, joiden sallitte olla mielessänne, ja tunteilla jotka täyttävät kehonne. Jos ajatuksianne ja tunteitanne sitovat velvollisuudet, rajoitukset ja väsymys aikaharhasta, pysytte pääasiassa harmoniassa kolmannen ja neljännen ulottuvuuden kanssa.

Toisaalta, jos voitte käyttää ajatuksia huomionne keskittämiseen nyt-hetkeen ja käytätte tunteita todellisuutenne hahmottamiseen kuvilla ja tunteilla, vapautatte vähitellen energiakenttänne ajan rajoituksista. Sitten kun olette vapaa ajasta, olette nyt-hetkessä ja nyt-hetki on ykseydessä. Ajattelemalla ja puhumalla kuvien avulla, tietoisuutenne voi kulkea ympyrämallia, mikä punoutuu vuorovaikutusmalleihin ja niistä ulos. Näin ollen muistakaa irrottaa mielenne tiukasta peräkkäistavasta ajatella ja reagoida ulkoiseen maailmaanne. Itse asiassa, älkää nähkö todellisuutta vain kehostanne, vaan myös ytimestänne. Ytimenne on yhtä Gaian ytimen kanssa ja se palvelee henkilökohtaisena portaalinanne viidenteen ulottuvuuteen ja sen yli.

Silloin kun näette todellisuuden ytimenne kautta, olette vapaa ulkoisista harhoista, kun pääasialliset havaintonne tulevat tunteina ja interaktiivisena tietoisuutena korkeampien ilmaisumuotojenne kanssa. Korkeammat ilmaismuotonne ovat moniulotteisen itsenne komponentteja ja se on kopioinut ja liittänyt ydinolemuksensa nykyiseen maa-astiaanne.

Puhuminen ja ajatteleminen kuvallisesti vapaana sellaisista aikamerkeistä, kuten etäisyys, rajoitukset, erillisyys, sukupuoli ja polariteetit, auttaa teitä suuresti rikkomaan aikatavan.

Jos myös osallistutte täysin läsnäolevan ajan jokaiseen hetkeen ja päästätte irti kaikista ajatuksista koskien menneisyyden ja tulevaisuuden harhaa, kalibroitte hitaasti ajattelumallinne viidenteen ulottuvuuteen.

Viidennessä ulottuvuudessa ja sen yli ajattelumallit ja tunteet kulkevat moniulotteisen valon ja ehdottoman rakkauden ympyröitä. Ei ole mitään erillisiä linjoja, joissa on myriadeja risteyksiä. On vain virtaavia energiakenttiä, jotka kulkevat progressiivisesti luovina fraktaalimalleina.

Odotamme teitä näissä nyt-hetken malleissa.

Korkeammat ilmaisumuotonne,
Arcturuslaiset ja galaktiset ystävänne

AJAN RAKENNE JA TEHTÄVÄ

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Ei kommentteja: